სკოლამდელი აღსაზრდელთათვის ფასეულობათა სწავლება და აქტივობათა ნიმუშები

თითოეული ჩვენგანის ინდივიდუალური ვალია გადავცეთ და ავუხსნათ საზოგადოების ნებისმიერ ფენას უკეთილშობილესი მუჰამმედ შუამავლის პრაკტიკაში გატარებული წმინდა ყურანისეული მორალი და ფასეულობები. ვინაიდან დღეს, როცა სულიერი ფასეულობები თანდათან დაიკარგა და საზოგადოება მატერიალური მოთხვნილებების მორჩილად იქცა, გაჭირვებულთა და დავრდომილთა ხმა ძალიან ცოტა ვინმეს თუ ესმის. ათასობით ასეთი ადამიანის დახმარების ძახილი ზეცას აყრუებს და თუკი ძალგვიძს, ვალდებული ვართ დახმარების ხელი გავუწოდოთ ყველა იმას, ვისაც ასეთ არასახარბიელო ვითარებაში ვხედავთ. თუკი დღეს ყურებს დავიხშობთ და მუჰამმედ შუამავლის მიმდევართ დახმარების ხელს არ გავუწვდით, ხვალ ჩვენი შვილებისა თუ შვილიშვილების დასახმარებლად ვინ გაირჯება, ან ვინ დადგება მათ დასაცავად და ვინ მოუსმენს მათ ძახილს?! თქვენს ხელთ არსებული წიგნი, მომავალი თაობისთვის სწორედ აღნიშნული პრობლემების წინ აღსადგომად გაწვდილი ხელია, რომელიც მათ რწმენას დაიცავს, ღვთისმსახურებას არ დააშორებს და სულიერი სიბნელისგან გადაარჩენს. ეს წიგნი - „სკოლამდელი აღსაზრდელებისთვის ფასეულობათა სწავლება“ აღმზრდელი პედაგოგებისა და მშობლებისთვის საუკეთესო ნაშრომია.


Деизм

Величайшее благо, данное Богом человеку, – это разум. Всевышний Творец даровал нам разум, чтобы мы различали добро и зло. Если человек лишен этого блага, то он не обязан выполнять религиозные предписания. Однако обладать здравым разумом и в то же время быть свободным от каких-либо обязанностей – это со времен пророка Адама (мир ему) является извечным желанием человека. Это его внутреннее стремление является западней для его дольной и для его вечной жизни, делает его рабом на этом пути и приводит к служению сатане.
Разум подобен обоюдоострому оружию, поскольку он может стать причиной совершения как праведных, так и мерзких деяний. Первым, кто восстал против Создателя по причине домыслов разума стал сатана (шайтан), за что был изгнан из Рая и сделался тем, кто неустанно призывает к неповиновению и бунту против Создателя. А ведь, по сути, его разум затмило чувство зависти, и он восстал против Всевышнего.
Для каждого обладателя разума существует подобная опасность. Для того чтобы мы оберегали свой разум и, следуя по пути истины, спасались от зла, Господь дал нам два руководства – Священный Коран и Сунну Пророка (мир ему и благословение Аллаха), составляющие основу Ислама. Поэтому любое убеждение, направление, течение и понимание, противоречащие этим двум источникам Ислама, всегда были и будут ложным и ведущими к заблуждению.