Дини Зебои Ман - 2

Дар ин китоби рангаи мусавваршуда мавзўъњо мукаммал маънидод шудаанд, ки ба аќида, тањорат, ѓусл, таяммум ва намоз бахшида шудааст. Њар як мавзўъ бо њикояи шавќовар сар мешавад. Бисёр оятњои Ќуръони маљид, ањодиси Паёмбар (с), хотирањо дар бораи Паёмбари дўстдоштаамон, дўстони бовафои ў, шахсиятњои бузурги Ислом ва инчунин аќидањои онон оварда шудааст. Барои осон намудани фањмиши мавод бисёр мавзўъњо дар намуди саволу љавоб оварда шудаанд. Он љо, ки зарурат аст маъно дар намуди наќшаю фењрест тасвир ёфтааст.


Read In Other Languages

BASHKIR
CHINESE
GEORGIAN
GERMAN
KYRGYZ
LITHUANIAN
PERSIAN
POLISH
RUSSIAN