Nyamesom A, Ɛtwatoɔ Islam

Nea edikan no, nwoma yi kasa fa onyame baakoyɛ ho. Ɛkyerɛ onyame gyinabrɛ ne esom a ɛfata no. Nea ɛtɔso mmienu no fa Muslimifoɔ gyidie ho. Nea edihɔ no kyerɛkyerɛ esom ne emu adesua. Nea enti a ɛwɔsɛ yɛ yɛ salaat, akɔmkyene ne nea ekeka ho. Weinom nyina akyi no, nwoma yi da akyiwadeɛ ahodoɔ a ɛwɔ Islamsom mu. Ne korakora no, ɔtwerɛfoɔ no de ɔkɔmhyɛni Muhammad (s) abakɔsɛm na ɔde awie nwoma no.


Read In Other Languages

AMHARIC
CHINESE
DUTCH
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
HUNGARIAN
JAPANESE
LUGANDA
MONGOLIAN
PERSIAN
PORTUGUESE
ROMANIAN
SPANISH
SWAHILI
TRADITIONAL CHINESE
TURKMEN
UKRAINIAN