اسلام آخرین دین الهی

در اصل همه ادیان الهی توحید را آموزش داده اند. یعنی یگانگی خداوند و اینکه همراه و شریکی ندارد. حضرت ابراهیم )ع( برای اینکه بتواند توحید را بفهماند از پدرش آذر شروع کرده بود
کتاب فوق الذکر نیز در چهار بخش عمده تشکیل شده است. موضوعات کتاب قراری که از نامش نیزهویدا است، در بارهٔ خصوصیات، احکام، منهیات، تبلیغات آخرین دین الهی که آن اسلام است، معلمومات ارایه میدارد. ونیز در ادامهٔ صفحات کتاب در بارهٔ نزول، حفاظت، معجزه بودن قرآن کریم پرداخته شده و در بخش آخرش نیز در بارهٔ زندگی، نبوت و برخی از معلومات تاریخی که در دوران نبوت محمد صلی الله علیه وسلم بوقوع پیوسته بود، معلومات داده شده است
تعداد صفحات کتاب موصوف ۳۰۶ بوده واز نشریهٔ دارالارقام مقیم شهر استانبول کشور جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۴/۱۴۳۵ اقبال چاپ یافته است


Read In Other Languages

AMHARIC
CHINESE
DUTCH
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
HUNGARIAN
JAPANESE
LUGANDA
MONGOLIAN
PORTUGUESE
ROMANIAN
SPANISH
SWAHILI
TRADITIONAL CHINESE
TURKMEN
TWI
UKRAINIAN