Пътешествие В Тайнствения Свят На Свещения Коран


История На Пророците В Светлината На Свещения Коран - 2

Във втората част от тази творба, плод на Божията благодат, са представени имената, мъдростите и поуките в живота на пророците, споменати в Свещения Коран:
МУСА - алейхисселям- Погубил Фараона във водовъртежите на Червено море с чудото на тоягата си;
ХАРУН - алейхисселям- Праведният брат на Муса алейхисселям и негов верен помощник;
ДАУД - алейхисселям- Възхитил планини, камъни и диви зверове със споменаването си (зикир);
СУЛАЙМАН - алейхисселям- Носил огромното си земно богатство и власт извън сърцето си;
УЗАЙР –алейхисселям - Превърнал се в доказателство за повторното съживяване в Деня на възкресението;
АЙЮБ – алейхисселям - Превърнал се в олицетворение на търпението (сабър);
ЮНУС – алейхисселям - Преодолял тъмнините с искреността на молитвата (дуа) и споменаването на Аллах (зикир);
ИЛЯС - алейхисселям- Оставил след себе си славата на Божията благословия „Мир за рода на Иляс!“;
АЛ-ЯСАА - алейхисселям- Предпочетеният сред народите;
ЗУ-Л-КИФЛ – алейхисселям- Праведният пратеник обгърнат от Божията милост (рахмет);
ЛУКМАН - алейхисселям-Учителят на физическите и духовни лечители;
ЗАКАРИЯ - алейхисселям-Загинал като мъченик, но запазил упованието и смирението си пред Създателя;
ЯХЯ - алейхисселям-Загинал мъченически като баща си;
ИСА -алейхисселям- Небесният пратеник, който лекувал болните и съживявал мъртвите.