Моята Прекрасна Религия - 3-4

Тази книга е подготвена с цел да обучи децата ни с любов на основите на вярата. Те са са ключът към спокойствието в земния и към Рая (Дженнет) в отвъдния живот. При изготвянето на книгата са взети впредвид следните обстоятелства:Всяка тема започва с разказ, за да четат децата с радост и желание В рамки са поставени най-важните източници на религията ни Свещеният Коран и Хадисите на Пратеника ни, за да се улесни тяхното изучаване. Всяка от основите на вярата, ни дава много различни красоти. Тези красоти са разяснени в светлината на айетите и хадисите.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
DUTCH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
UYGHUR