Deizmi

Kjo vepër, e cila është shkruar me qëllim që të kuptohen të vërtetat nga njerëzit tanë me mendje të pastra dhe që bota e tyre shpirtërore të mos përlyhet me këto absurditete, synon t’i përgjigjet “ateizmit” dhe “deizmit”, që janë “çmenduri
mendore” dhe të shpalosë para të gjithëve batakun e tyre të mohimit.
Kjo vepër është një udhëzues për vëllezërit tanë, të cilët merren me detyrën e kumtimit të fesë, kundër pyetjeve “kurth” dhe dyshimeve që u hidhen mendjeve të të rinjve tanë në mjediset virtuale si interneti dhe të ngjashme me të.


Read In Other Languages

ARABIC
BASHKIR
CHINESE
ENGLISH
FRENCH
KYRGYZ
RUSSIAN
UZBEK