دین زیبای من - 1

کتاب بالا اصلا جلد اول از تحقیقات سلسلهٔ چهار جلدهٔ میباشد که در زیر به شناسایی آنان نیز پرداخته میگردد. هدف این کتاب فهماندان اوامر و منهایت دین اسلام را به جوانان و کودکان می باشد. این کتاب از پنج بخش آماده گردیده و در هر بخش آن با عناوین کوچک معلومات ذیربط به بخش ها داده شده است. یکی از خصوصیات این کتاب احتوا نمودن آن قصه های جالب ومزین شده با عکس های زیبا که مربوط به هر عناوین و موضوعات است، میباشد. تعداد صفحات کتاب مذکور ۱۳۰ میباشد. واز نشریهٔ دارالارقام مقیم شهر استانبول کشور جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۴/۱۴۳۵ اقبال چاپ یافته است


Read In Other Languages

ARABIC
BASHKIR
BOSNIAN
CHINESE
DUTCH
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
HUNGARIAN
KYRGYZ
LITHUANIAN
POLISH
RUSSIAN
TAJIK
TRADITIONAL CHINESE
UYGHUR