Аалам, Куран жана Инсан

Бул эмгекте туура ой-жүгүртүүгө ачкыч боло алган өзгөчөлүктөр жана ыкмалар берилген. Мында, Алланын улуулугу, чеберчилиги, кудурети, ааламдагы ирээттүүлүк тууралуу жана Ыйык Курандын бүтүндөй ааламдардын жаратуучусу болгон Алла Тааланын сөзү экендигин тастыктаган мужизалардан мисалдар келтирилди. Адамзаттын жаралуусунун себепчиси, инсаният бакчасынын жалгыз, өз¬гөчө гүлү жана аалам сыймыктанган пайгамбарыбызга (саллаллаху алейхи ва саллам) болгон сүйүү жана аны ээрчүүнүн өзүбүздүн бактыбыз үчүн маанилүү экендиги айтылган.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
BASHKIR
ENGLISH
FRENCH
RUSSIAN