Namazi

Ky libër trajton  elementin e parë të adhurimeve islame, shtyllën e fesë, dritën e besimit, miraxhin e besimtarëve, namazin sepse ai për nga përfshirja, përmbajtja dhe niveli, është thelbi dhe kulmi i adhurimeve.