Morali më i lartë

Libërthi që keni në dorë është një përpjekje modeste për të sjellë para lexuesit pjesë të veçanta nga morali profetik dhe shembuj konkret nga jeta Pejgamberit a.s, sahabëve të tij dhe nga personalitete të qytetërimit islam. Libri është një nga seritë e qytetërimit të virtyteve. Është zgjedhur një format i vogël për të qenë sa më praktik për lexuesin.