Manual Hafizllëku

Trajnimi i hafizëve ka një vend të rëndësishëm në traditën islame. Ky arsimim mund të ndryshojë nga vendi në vend. Programi në dorën tuaj është përgatitur në bazë të metodës së bërjes së hafizllëkut, e cila përdoret gjerësisht në Turqi.
Kjo metodë bazohet në parimin e plotësimit të ciklit duke memorizuar nga fundi i çdo xhuzi dhe duke përsëritur në raundet e ardhshme edhe memorizimet e bëra në ciklet e mëparshme mesatarisht në 25-35 ditë. Me këtë metodë synohet që nxënësi të plotësojë kujtesën e tij duke mësuar përmendësh në kohën më të shkurtër të mundshme dhe në mënyrën më solide, varësisht nga aftësia e tij.
Udhërrëfyesi i Hafizllëkut përbëhet nga 8 faza të njëpasnjëshme. Mësimet dhe përmbajtjet e çdo etape në udhërrëfyesin e hafizllëkut janë vendosur në program në formën e “shpërndarjes së përgjithshme të lëndëve sipas etapave”, duke marrë parasysh procesin e edukimit të hafizllëkut së bashku me shkollën.


Read In Other Languages

ARABIC
ENGLISH
FRENCH
RUSSIAN