Intervistë

Ky libër përbëhet nga  një sërë intervistash  me tematika të ndryshme por që në thelb kanë edukimin e një brezi sipas kritereve islame dhe atmosferës shpirtërore të traditës profetike.