Historia proroków

W niniejszej publikacji zawarte są pouczające historie o życiu proroków, o których jest mowa w Koranie. Wymienieni prorocy poprzez swoją wiarą i postępowaniem stanowią doskonały przykład dla ludzi. Ten oto tom zawiera historie życia: pierwszego proroka i pierwszego człowieka – Adama (alajhis salaam, pokój z nim, as), przed którym pokłonili się aniołowie, Idrisa (Enoch, as), który wstąpił do nieba, Nuha (Noe, as), cierpliwie wzywającego swój lud do prawdziwej wiary, Huda (as), w czasach którego zostały zniszczone domy ludzi sprzeciwiających się Boskiemu wezwaniu, Saliha (as), za którego trzęsienie ziemi pochłonęło mieszkańców osady odrzucających Boską prawdę, Ibrahima (Abraham, as), którego życie upłynęło na walce z bałwochwalstwem i może służyć jako przykład bezwzględnego posłuszeństwa Bogu, Ismaila (Izmael, as), będącego symbolem szczerości, prawości i oddania, Ishaka (Izaak, as), który dostąpił zaszczytu bycia inicjatorem rodu proroków, Luta (Lot, as), żyjącego, gdy nastąpiła zagłada Sodomy i Gomory.
Książka rekomendowana dla szerokiego kręgu czytelników.


Read In Other Languages

ARABIC
ENGLISH
FRENCH
KAZAN TATAR
RUSSIAN
SPANISH
UZBEK