Gjurmë Të Pashlyeshme

Të njohësh Allahun e Lartëmadhëruar, i Cili është përtej çdo gjëje dhe është i pastër nga ngjashmëria me krijesat e Tij, është e mundur vetëm me anë të leximit me zemër të ajeteve në Fjalën e Tij (Kuranin) dhe të manifestimeve madhështore hyjnore që zbukurojnë gjithësinë. Ky lexim, mund të arrihet vetëm në sajë të meditimit të një mendjeje të edukuar me shpalljen hyjnore dhe me ndjenjën e një zemre të shëndoshë, të pastruar prej gjendjeve dhe cilësive negative. Një meditim i tillë, është çelësi i besimit. Libri që keni në dorë përpiqet të nxisë meditimin dhe reflektimin mbi ajetet e Allahut në libër dhe gjithësi.


Osman Nuri Topbash