Abëcëja E Kur'anit

Abëcëja e Kuranit është përgatitur në mënyrë të thjeshtë për të ndihmuar, nxënësit të lexojë rrjedhshëm dhe të përvetësojë mirë leximin e Kur’anit për një kohë të shkurtër. Abëcëja e Kuranit e ndarë në dy etapa. Etapa e parë konsiston në mësimin e shkronjave arabe, lidhjet e tyre në fjali, përdorimin e zanoreve dhe leximin e fjalëve dhe fjalive të ndryshme kur’anore, duke filluar nga më të lehtat e deri tek më të vështirat kurse etapa e dytë konsiton në mësimin përmedësh të sureve të shkurtëra të Kuranit që lexohen gjatë namazazit dhe lutjëve të shkurtëra.

Read In Other Languages

BASHKIR
GEORGIAN
PERSIAN
RUSSIAN
TAJIK