101 Parime Në Shërbim

Ky libërth përbledh parimet bazë që duhen respektuar nga çdo shërbyes në rrugë të fesë. Për realizimin e këtij libri u përfitua edhe nga libri “ Shërbimi” dhe “Vakëfi, dhurimi dhe shërbimi”


Read In Other Languages

ARABIC
CHINESE
ENGLISH
RUSSIAN