فقه - 1

این کتاب «فقه از دیدگاه مذهب احناف» به منظور کتاب درسی آماده شده و از دو جلد متشکل است. جلد اول این کتاب از 11 بخش تشکیل شده است. و درین بخش ها بر موضوع های علم فقه  و تاریخ علم فقه بطور مفصل پرداخته شده و در ادامه آن به  بخش های طهارت و اقسام آن، اوقات نماز و نحوه ی خواندن نماز، مسائلی در باره نماز، روزه، زکات، صدقه، حج، عمره و قربانی در بخش های ذیربط کتاب معلومات وسیع داده شده است. در انتهای هر بخش دانسته های تانرا ارزیابی کرده و از حل سوالات مقایسه کرده میتوانید. تعداد صفحات این کتاب 266 میباشد. این کتاب از نشریۀ دارالارقام مقیم شهر استانبول جمهوری ترکیه چاپ شده است.

Read In Other Languages

ALBANIAN