Асосҳои Маърифати Исломӣ

Китоб маълумоти асосиро дар бораи дин дарбар гирифтааст. Дар он оиди Худованд, ки офаридгор аст, оди Паёѓамбарон ва тарѓиботи онњо дар бораи яктопарастї, навиштаљотњои Ќурони маљид, ки як дастурамал дар њаёти инсон аст, дар бораи фариштањо, ки бе чуну чаро гуфтањои Хуовандро иљро мекарданд, дар бораи ќиёмат, дар бораи љазо барои бадї ва подошу инъом барои некї ва дар бораи таќдир сухан рафтааст. Дар китоб асосњои ибодат, намоз, рўза, закот, њаљ маънидод шудааст. Дар ќисми «Ахлоќ» асоси одоби ислом ва ќоидањои муњим муносибатњои инсонї оварда шудааст.Китоб барои њама (болиѓу ноболиѓ) тавсия шуда, њамчун китоби дарсї ба донишомўзони дарсњои Исломї пешнињод мешавад.


Read In Other Languages

CRIMEAN TATAR
LITHUANIAN
MESKHETIAN TURKISH
RUSSIAN