Shqetësimi për Brezat

Libri Shqetësimi për Brezat trajton problemet e edukimit të rinisë sot dhe përpiqet të japë zgjidhje sipas Kuranit dhe Sunetit për këto probleme.