Shoqëria e epokës së lumturisë

Pejgamberi (a.s) u rrit në një shoqëri analfabete. Megjithatë, me Librin e lavdishishëm Kuranin, ai u bë burim drite për bibliotekat e botës. Ai i mbushi zemrat me urtësi dhe zgjuarsi. Pejgamberi (a.s) u bë "mëshirë për të gjitha botët" dhe Libri që solli ishte udhërrëfyes për lumturinë e të dy botëve.