Mësoj Fenë time - 7

Libri "Mësoj Fenë time", është programuar si kurrikul shkollore për klasat e 7-ta. Ky libër përbëhet nga katër kapituj kryesorë, në kapitullin e parë trajtohet besimi me gjithë pjesët përbërëse të tij.Në kapitullin e dytë trajtohet adhurimet të cilat përbëjnë anën praktike të besimit. Në kapitullin e tretë trajtohet jeta e Pejgamberit a.s kurse kapitulli i katërt trajton moralin dhe edukatën.


Read In Other Languages

ENGLISH
SWAHILI