Hadith - 2

Ky libër është përgaditur për t’i ardhur në ndihmë shkollave të mesme fetare. Libri Hadith 2 trajton veprat përbledhëse të Hadithit, llojet e hadithëve, shkenca e hadithit në periudhën e sahabëve, hadithi në periudhën e tabiinëve dhe hadithi në periudhën e etbau tabiinëve.