Besimi (Kelami) - 3

Ky libër është përgatitur për t’i ardhur në ndihmë nxënësve të medresesë. Libri BESIMI III trajton përkufizimin, tematikën, qëllimin, shkurtimisht historikun e feve dhe fraksioneve të ndryshme fetare. Në fund të çdo kapitull bëhet përmbledhja e gjithë kapitullit i shoqëruar me një lexim letra, gjithashtu libri ka pyetje të ndryshme në fund të çdo kapitulli të cilat ndihmojnë nxënësit për të përvetësuar më mirë njohuritë. Në përfundim të këtij libri nxënësi do të jetë i pajisur me njohuri të përgjithshme për të gjitha temat që trajton shkenca e Kelamit.