مختصر تجوید

علم تجوید، طرز تلفظ صحیح حروف وکلمات قرآن است که از تلاوت قرآن کریم با رعایت به قوانین تجوید و مخارج حروف بحث میکند. چنانچه آموختن و یاد دادن علم تجوید برای هر یکی از مسلمانان شرط است. این کتاب مختصر تجوید بخاطر آگاهی و کمک برای خواننده گان گرامی تهیه شده است. این کتاب شامل موضوع های مختلفی (تعریف تجوید، مواضع حروف و مخارج حروف، حروف مد و اقسام آن، انواع ادغام، احکام نون ساکن و تنوین، احکام میم و حرف را، احکام ال تعریف و صفات حروف ) بوده و ویژگی اختصار و آموزشی دارد.


Read In Other Languages

ARABIC
ENGLISH
FRENCH
RUSSIAN