فقه - 2

این کتاب جلد دوم «فقه از دیدگاه مذهب احناف» میباشد. این کتاب نیز به شکل کتاب درسی آماده شده و از 5 بخش تشکیل شده است. در هر بخش آن با عناوین کوچک معلومات کافی برای شما خوانندگان داده شده است.  محتوای موضوعات کتاب عبارت اند از: اصول فقه و اجتهاد، منابع احکام فقهی، دلیل های چهار گانه بر احکام شرعی، حقوق خانواده در اسلام، زندگی تجاری در اسلام و قواعد اساسی حلال و حرام در اسلام میباشد. در آخر هر بخش نیز دانسته هایتانرا ارزیابی کرده و جوابهای تانرا مقایسه کرده میتوانید. این کتاب 170 صفحه میباشد. 

Read In Other Languages

ALBANIAN