Хадис Усулу

Бул китепте хадис жана сүннөттү түшүнүп билүүдөгү негизги эрежелер жана алардын түрлөрү; сахаба, табиин жана атбау-т-табиин доорунда хадис илиминин орду, ошол эле мезгилде хадистер жана алардын котормолору туурасында кеңири маалыматтар берилген. Бул китеп окутуучуларга, илимий кызматкерлерге, студенттерге жана жалпы окурмандарга сунушталат.