Куран Тафсири

Бул китепте Курандын маанилүүлүгү, ошондой эле Курандын өзгөчөлүктөрү, Курандын тарыхы, тафсир, тафсир тарыхы, Куран илимдери боюнча кеңири маалыматтар берилген.

Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
ENGLISH
FRENCH