Ислям Акъаиди

Китапнынъ темелинде мешур илим адамы ве дин профессоры Саим Кылавузнынъ «Ислям акъаиди» китабы ер алгъан. Бу ки­тапта, бутюн инджеликлеринен Ислямнынъ инам доктринасы айдынлатыла. Бутюн мевзулар мукъаддес Къуран-ы Керимге ве Эбу Ханифе, Шафии, Несефи, Шехристани, Матуриди, Эш ари киби мешур Ислям алимлерининъ фикирлерине эсасланып та­лиль этиле.


Read In Other Languages

AZERBAIJANI
GEORGIAN
RUSSIAN