Ислам Укугу

Китепте Исламдагы укук түшүнүгү, укуктун (фыкхтын) илим тармагы катары калыптанышы, Ислам укугундагы далил жана өкүм түшүнүгү жана алардын түрлөрү тууралуу маалымат берилип, күнүмдүк турмуштагы айрым маселелерге тиешелүү нормалар изилденет. Бул китеп окутуучуларга, илимий кызматкерлерге, студенттерге жана жалпы окурмандарга сунушталат.